SASKin kehitysyhteistyöohjelma koostuu 40 hankkeesta, joiden avulla parannamme työntekijöiden asemaa kolmella mantereella.

SASKin toiminta kartalla

Klikkaa kartalla näkyviä kohteitamme saadaksesi lisätietoa toiminnastamme!

Hankkeet toimialoittain

Ay-oikeudet, politiikka ja käytännöt uuden sukupolven ay-aktivisteille

Engage-kurssi on osa Global Labor Universityn (GLU) koulutusohjelmaa Witwatersrandin yliopistossa, Johannesburgissa. Kurssin tavoitteena on tarjota yliopistotasoista koulutusta erityisesti afrikkalaisen ay-liikkeen edustajille ja koota samalla ay-aktivisteja ympäri maailmaa intensiiviseen, kahdeksan viikon koulutusohjelmaan. Kurssi tarjoaa mahdollisuuksia uuden sukupolven ay-toimijoille maailmanlaajuiseen verkostoitumiseen ja solidaarisuuden rakentamiseen.

Lue lisää

Afrikan mantereen vapaakauppasopimus (ACFTA): Afrikan ay-liikkeen tehokas osallistuminen kauppa- ja investointiprosesseihin

Afrikan mantereenlaajuinen vapaakauppasopimus (ACFTA) saavutti ratifiointikynnyksen täytäntöönpanoa varten vuonna 2019. Ratifiointi eteni uskomattoman nopeasti ilman kansalaisyhteiskunnan kuulemista, ja sitä edistettiin ainoastaan poliittisten päättäjien ja hallitusten tasolla. Vapaakauppasopimuksen täytäntöönpano vaikuttaa poliittisiin prosesseihin kansallisella tasolla, ja sitä kautta työntekijöiden oikeuksiin, työllisyyteen ja toimeentuloon. Hankkeen avulla vahvistetaan Afrikan ay-liikkeen osaamista ja samalla mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Afrikan vapaakauppasopimukseen. Hankkeen tuloksena on, että ammatillisilla keskusjärjestöillä valituissa Afrikan maissa on osaamista, tietoa ja valmiuksia osallistua vapaakauppasopimusneuvotteluihin. Keskusjärjestöt pystyvät vaikuttamaan sopimuksen kehittämiseen ja tuomaan omia näkemyksiä sen toteuttamiseksi kansallisella ja alueellisella tasolla.

Lue lisää

Eswatinin opettajat ay-oikeuksien puolustajina – SNAT:n toimintaedellytysten vahvistaminen

Opettajat ovat yksi aktiivisimmista ammattiryhmistä Eswatinin ay-liikkeessä. Hankkeen seurauksena Eswatinin opettajat ja heidän ammattiliittonsa SNAT pystyvät puolustamaan voimakkaammin ay-oikeuksiaan, vahvistamaan järjestäytymistään ja vastustamaan kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvaa painostusta.   Hankkeessa yritetään vaikuttaa Eswatinin lainsäädäntöön ja kampanjoidaan ay-oikeuksien puolesta erittäin vaikeassa toimintaympäristössä.

Lue lisää

Oikeita työsuhteita Afrikan terveysalalle

Monissa Afrikan maissa osa terveydenhoidosta erityisesti kyläyhteisöissä – mutta myös kaupungeissa – on vapaaehtoisten vastuulla. He saavat vain lyhyen perehdytyksen työhön, korvaus työstä on puutteellinen eikä työturvallisuudesta usein ole huolehdittu asianmukaisesti. Hankkeessa parannetaan terveysalan (vapaaehtois-)työntekijöiden oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa Etelä-Afrikassa, Sambiassa ja Malawissa. Heidän asemansa työntekijöinä pyritään virallistamaan, jolloin he pääsevät työntekijöitä koskevan lainsäädännön piiriin. Tähän kuuluu myös oikeus vähintään minimipalkkaan.   

Lue lisää

Sukupuolistunut väkivalta kuriin Afrikan julkisella sektorilla 

Ammattiliitot ja maailman työtä tekevät naiset ovat vuosien ajan kamppailleet sukupuolistunutta häirintää ja väkivaltaa vastaan. Valtaosa väkivallasta työelämässä kohdistuu naisiin, mutta se voi kohdistua myös esimerkiksi siirtotyöläisiin tai nuoriin. Hankkeessa vaikutetaan maiden lainsäädäntöön kampanjoimalla. Lisäksi hankkeessa kasvatetaan työntekijöiden tuntemusta oikeuksistaan kouluttamalla sekä neuvotellaan työehtosopimuksiin pykäliä, joilla torjutaan sukupuoleen liittyvää väkivaltaa.

Lue lisää

Ilmasto-oikeudenmukaisuus Afrikassa

Tansaniassa, Nigeriassa ja Marokossa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät lämpötilan nousuna sekä lisääntyneinä luonnonkatastrofeina. Ilmastonmuutoksen vaikutukset iskevät voimakkaimmin heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin ja työntekijöihin, joilla ei välttämättä ole pääsyä peruspalveluihin. Hankkeessa lisätään julkisen alan ammattiliittojen tietämystä ilmastonmuutoksesta ja valmiuksia toimia niin, että ne voivat toimia merkittävässä roolissa maidensa ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumissuunnitelmissa. Samalla parannetaan ammattiliittojen johdon valmiuksia tehokkaaseen vuoropuheluun. 

Lue lisää

Toimintakykyisen liittoverkoston rakentaminen Ethiopian Airlines -yhtiöön

Alkuvaiheessa hankkeen tavoitteena on kartoittaa ilmailualan ammattiliitot, niiden kapasiteetit, tarpeet, työntekijämäärät ja ryhmät. Kartoitus auttaa muodostamaan tehokkaan strategian jäsenhankintaan. Jäsenhankintaa vahvistetaan pääkohdemaissa lentotoiminnassa ja palveluissa. Samalla luodaan maiden välille yhteistoimintayksikkö vahvistamaan tiedonjakoa, solidaarisuustoimintaa ja kollektiivisempaa edunvalvontaa

Lue lisää
Jakartan lentokentän työntekijöitä Indonesiassa

Ihmisarvoinen työ lentokentän työntekijöille

Hankkeessa parannetaan Jakartan lentokentän työntekijöiden asemaa Indonesiassa. Heidän mahdollisuutensa ihmisarvoiseen työhön heikkenevät sitä mukaa, kun yhä useampi ulkoistetaan vuokratyöläiseksi, joiden on vaikea neuvotella työehdoistaan.

Lue lisää
Kolumbialainen kotiapulainen hedelmäostoksilla

Kotiapulaisten oikeudet Kolumbiassa

Hankkeen tavoite on, että Kolumbian kotiapulaisille ja myös muille hoivatyöntekijöille saadaan sosiaaliturva ja työelämän perusoikeudet, työsuhteet ovat virallisia ja niillä on asianmukaiset valvontamekanismit.

Lue lisää