SASK tavoittelee eduskuntavaalien 2023 osalta sitä, että kehitysyhteistyön taloudelliset resurssit ja jatkuvuus turvataan myös tulevaisuudessa. Lisäksi Suomeen tarvitaan yritysvastuulaki.

1 Kehitysyhteistyön taloudelliset resurssit

Kansalaisjärjestöjen tekemän kehitysyhteistyön taloudelliset resurssit tulee varmistaa myös tulevaisuudessa. Ilmastorahoituksen resurssien tulee olla uutta ja lisäistä eivätkä ne saa leikata kehitysyhteistyön nykyistä rahoitusta.

2 Kehityspoliittiset linjaukset

Työelämän perusoikeudet huomioidaan Suomen kehityspoliittisissa linjauksissa seuraavalla hallituskaudella, ja seuraava hallitus sitoutuu ylivaalikautisiin kehityspoliittisiin linjauksiin sekä kehitysrahoituksen tiekartan laatimiseen, mikäli se ei nykyisellä hallituskaudella toteudu.

Kestävän kehityksen tavoitteista SDG 8Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua on Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden keskiössä. On Suomen etujen mukaista pitää kiinni tästä myönteisestä kehityssuunnasta ja vahvistaa sitä vaatimalla, että työelämän perusoikeudet otetaan huomioon kaikissa Suomen kehitysyhteistyövaroilla tuetuissa aktiviteeteissa.

Kehityspoliittisia painotuksia määriteltäessä tulee vähiten kehittyneiden maiden (LDC-maat) lisäksi kiinnittää huomio keskitulon maissa tapahtuviin työelämän ihmisoikeusloukkauksiin, kansalaisyhteiskunnan tilan pienenemiseen sekä kasvavaan köyhyyteen. 

3 Yritysvastuulaki

Suomeen tarvitaan yritysvastuulaki. Moni suomalaisyritys ottaa ihmisoikeudet huomioon, mutta eivät kaikki. Piittaamattomuus ei saa olla kilpailuetu.

Tällä hetkellä velvoite ihmisoikeusvaikutusten huomioimiseen perustuu kansainväliseen periaatesopimukseen, johon YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Sopimus kulkee nimellä ”YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet” (UNGP). Niiden sisältö on hyvä, mutta tarvitaan vahvempi velvoite. Siksi tulevan hallituksen tulee Ranskan tavoin säätää laki, joka velvoittaa kaikki yritykset huolehtimaan toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista.

Laki parantaa suomalaisen työn kilpailukykyä. Suomessa on monelta osin erittäin korkeatasoinen kansallinen työelämän oikeuksia suojaava sääntely. Suomi on ratifioinut Kansainvälisen työjärjestö ILOn sopimuksia lähes kaksi kertaa niin monta kuin esimerkiksi Kiina ja Intia yhteensä. Sallimalla ihmisoikeuksien polkemisen yritysten alihankintaketjuissa Suomi heikentää kotimaisen työn kilpailukykyä.

Esitys hallitusohjelmaan
Hallitus säätää YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toimeenpanemiseksi lain, joka velvoittaa yritykset huolehtimaan toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista.


SASKin antamat lausunnot

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta 24.5.2022

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta 24.2.2022

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle kehityspolitiikan ylivaalikautisesta selonteosta 19.10.2021

 

 

 

Aiheeseen liittyvää

Yritysvastuu

Suuri osa kuluttamistamme tuotteista valmistetaan ihmisoikeusloukkausten kannalta riskialttiissa kehitysmaissa, ainakin osittain. Kuka vastaa siitä, että työntekijöiden olot kestävät päivänvaloa?

Lue lisää

Lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta

SASKin lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 24.5.2022 Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on työelämän ihmisoikeusjärjestö. Tavoitteemme on työelämän perusoikeuksien toteutuminen ja elämiseen riittävä palkka maailman työtätekeville, minkä

Lue lisää

Lausunto kehityspolitiikan ylivaalikautisesta selonteosta

SASKin lausunto eduskunnan työelämä-ja tasa-arvovaliokunnalle 19.10.2021 Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK on työelämän ihmisoikeusjärjestö, joka lähtee siitä, että tehokkain tapa vähentää köyhyyttä maailmassa on ihmisarvoinen työ, josta

Lue lisää