Ihmisoikeudet ovat yhteisiä kaikille maailman ihmisille. Valtioiden täytyy suojella ihmisoikeuksia, yritysten puolestaan kunnioittaa niitä. SASKin tuella vaikutetaan molempiin tahoihin, jotta työelämän ihmisoikeudet toteutuisivat kehittyvissä maissa.

Ihmisoikeudet ovat kaikkia ihmisiä koskevia yleismaailmallisia oikeuksia, jotka valtiot ovat yhdessä määritelleet YK:ssa. Ajatus ihmisoikeuksista vakiintui vasta toisen maailmansodan jälkeen, mutta hyvin nopeasti asiasta solmittiin kansainvälinen sopimus.

Ihmisoikeuksien julistus

YK hyväksyi vuonna 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, jossa oikeudet turvataan yhdenvertaisina kaikille ihmisille.

Sopimukseen sisältyy monia työelämän asioita, jotka eivät kehitysmassa vieläkään toteudu. SASK edistää työhön liittyvien ihmisoikeuksien toteutumista ohjelmamaissaan.

Työhön liittyvät ihmisoikeudet

YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan jokaisella on oikeus:

  • työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan.
  • ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä.
  • perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi.
  • lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin.
  • elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin.
  • sosiaaliturvaan yhteiskunnan jäsenenä.
  • kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot.
  • rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen.

Ihmisoikeussopimukset valtioiden välillä

Ihmisoikeussopimukset ovat valtioiden välisiä sopimuksia. Valtioiden on sekä kunnioitettava yksilöiden oikeuksia että edistettävä oikeuksien toteutumista käytännössä. Valtio on velvollinen turvaamaan ihmisoikeuksien toteutumisen jokaiselle vaikutuspiirissään olevalle henkilölle. Yritysten velvollisuus puolestaan on kunnioittaa ihmisoikeuksia.

Yritysten täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia

YK:ssa on erityinen järjestelmä sopimusten noudattamisen valvomiseen, mutta monin paikoin valtiot ovat liian heikkoja suoriutumaan valvonnasta. Yrityksiltä kansainvälinen valvontajärjestelmä puuttuu. Ne ovat kuitenkin perustaneet omia sertifiointijärjestelmiään, joilla toiminnan eettisyys pyritään takaamaan. Ne tosin ovat puutteellisia. Siksi YK pyrki ratkaisemaan ongelman  vuonna 2011 laatimalla YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (pdf).

Ammattiliitot valvomaan ihmisoikeuksia

Naisia mielenosoituksessa DelhissäKansainvälisten velvoitteiden toteutumista on hyvin vaikea valvoa ylätasolla, oli kyse sitten valtioista tai yrityksistä. Siksi valvonta kannattaa viedä ruohonjuuritasolle. Työelämäasioissa paras valvoja on itsenäinen ammattiliitto, joka edustaa aidosti työntekijöitä ja on riittävän kyvykäs toimimaan.

Työelämän oikeudet ovat ihmisoikeuksia, ja juuri niissä ammattiliitot ovat asiantuntijoita. Meillä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on paljon ihmisoikeusosaamista ja ymmärrystä siitä, miten yhdessä sopimalla työelämästä voidaan tehdä kaikkia osapuolia tyydyttävä.

On luontevaa, että suomalaista työelämäosaamista valjastetaan myös kehitysyhteistyöhön, ja voidaan näin tukea kehittyvien maiden työntekijöitä pääsemään osaksi universaaleista ihmisoikeuksista. Tätä työtä SASK tekee maailmalla ulkoministeriön ja suomalaisten ammattijärjestöjen tuella.

 

 

Aiheeseen liittyvää

”Demokratian ja kansalaisyhteiskunnan arvoja pidettävä esillä”

Eurooppa-foorumissa elokuun lopulla pohdittiin muun muassa demokratiakehitystä ja ihmisoikeuksia EU:n lähialueilla. SASKin toiminnanjohtaja Janne Ronkaisen mukaan demokratian arvoja ja kansalaisyhteiskunnan tavoitteita kannattaa pitää esillä.

Lue lisää

Lahjoita

Lahjoita – tuet työelämän ihmisoikeuksia SASKin tuella vahvistetaan työntekijöiden ihmisoikeuksia maailmalla. Kestävin tapa poistaa maailmasta köyhyys ja eriarvoisuus on ihmisarvoinen työ, jolla pystyy elättämään itsensä ja

Lue lisää

SASKin ihmisoikeustyö tavoittaa yhä laajemman joukon

SASK pystyy tulevaisuudessa puolustamaan yhä useampien työntekijöiden ihmisoikeuksia maailmalla. Rahoituksen kasvun myöstä toiminta laajenee erityisesti Afrikassa.

Lue lisää