Kahvinpapuja ihmisen kädessä

Ihmisoikeuksien julistus

YK hyväksyi vuonna 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, jossa oikeudet turvataan yhdenvertaisina kaikille ihmisille.

Sopimukseen sisältyy monia työelämän asioita, jotka eivät kehitysmassa vieläkään toteudu. SASK edistää työhön liittyvien ihmisoikeuksien toteutumista ohjelmamaissaan.

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan kaikkia ihmisiä koskevia yleismaailmallisia oikeuksia. Ajatus ihmisoikeuksista vakiintui vasta toisen maailmansodan jälkeen, mutta hyvin nopeasti asiasta solmittiin kansainvälinen sopimus.

Työhön liittyvät ihmisoikeudet

  • Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan.
  • Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä.
  • Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot.
  • Jokaisella on oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi.
  • Jokaisella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin.
  • Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin.
  • Jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan.
  • Kaikilla on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen.

Ihmisoikeussopimukset valtioiden välillä

Ihmisoikeussopimukset ovat valtioiden välisiä sopimuksia. Valtioiden on sekä kunnioitettava yksilöiden oikeuksia että edistettävä oikeuksien toteutumista käytännössä. Valtio on velvollinen turvaamaan ihmisoikeuksien toteutumisen jokaiselle vaikutuspiirissään olevalle henkilölle. Yritysten velvollisuus puolestaan on kunnioittaa ihmisoikeuksia.

Yritysten täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia

YK:ssa on erityinen järjestelmä sopimusten noudattamisen valvomiseen, mutta monin paikoin valtiot ovat liian heikkoja suoriutumaan valvonnasta. Yrityksiltä kansainvälinen valvontajärjestelmä puuttuu. Ne ovat kuitenkin perustaneet omia sertifiointijärjestelmiään, joilla toiminnan eettisyys pyritään takaamaan. Ne tosin ovat puutteellisia. Siksi YK pyrki ratkaisemaan ongelman  vuonna 2011 laatimalla YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (pdf).

Ammattiliitot valvomaan ihmisoikeuksia

Naisia mielenosoituksessa DelhissäKansainvälisten velvoitteiden toteutumista on hyvin vaikea valvoa ylätasolla, oli kyse sitten valtioista tai yrityksistä. Siksi valvonta kannattaa viedä ruohonjuuritasolle. Työelämäasioissa paras valvoja on itsenäinen ammattiliitto, joka edustaa aidosti työntekijöitä ja on riittävän kyvykäs toimimaan.

Työelämän oikeudet ovat ihmisoikeuksia, ja juuri niissä ammattiliitot ovat asiantuntijoita. Meillä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on paljon ihmisoikeusosaamista ja ymmärrystä siitä, miten yhdessä sopimalla työelämästä voidaan tehdä kaikkia osapuolia tyydyttävä paikka.

On luontevaa, että suomalaista työelämäosaamista valjastetaan myös kehitysyhteistyöhön, ja voidaan näin tukea kehittyvien maiden työntekijöitä pääsemään osaksi universaaleista ihmisoikeuksista. Tätä työtä SASK tekee maailmalla ulkoministeriön ja suomalaisten ammattijärjestöjen tuella.

 

 

Aiheeseen liittyvää

Tulokset

SASK on tukenut maailman työntekijöiden olojen ja oikeuksien parantamista jo 31 vuotta. Tavoittelemme ihmisarvoista työtä ja reiluja työehtoja kaikille. Viimeisellä kolmevuotiskaudella on saavutettu merkittäviä tuloksia eri

Lue lisää

Ihmisarvoinen työ

SASKin tavoitteena on taata kaikille ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä palkka. Työelämän perusoikeudet on määritellyt kansainvälinen työjärjestö ILO, mutta laatuasioista on vaikea säätää kansainvälisissä sopimuksissa. Siksi

Lue lisää

Minimipalkka nousemassa Myanmarissa – pieni helpotus vaatteidemme ompelijoille

Myanmarin uusi minimipalkka 3,60 euroa päivässä (4800 kyatia) tulee voimaan huhtikuussa, jos presidentti hyväksyy korotuksen. Siitä on ollut neuvottelemassa muun muassa SASKin tukeman keskusjärjestön CTUM:n

Lue lisää