EU haluaa vastuullista vaatetuotantoa – mistä tässä on kyse?

Tavoitteena reilummat kauppasopimukset ja työoikeuksien parantaminen

Euroopan parlamentti päätti huhtikuun lopussa edistää globaalin vaatetusteollisuuden vastuullistamista. Parlamentti halusi patistaa komissiota toimenpiteisiin, jotka koskevat niin tiedon lisäämisestä reilumpiin kauppasopimuksiin kuin työoikeuksien toteutumisen edistämistä. Kansalaisjärjestöt kuten Puhtaat vaatteet -verkosto, johon myös SASK kuuluu, ovat lobanneet EU-päättäjiä vuosia.

Tekstiili- ja vaatetusala työllistää noin 60 miljoonaa henkeä. Vaatetuotantoa pidetään usein halvimman työvoiman indikaattorina, kun se vaeltaa maasta toiseen pienten marginaalien toivossa. EU:n paketin tavoitteena on “parantaa merkittävästi kymmenien miljoonien työntekijöiden epäinhimillistä tilannetta alalla ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille osapuolille”.

Trendit liikkuvat koko ajan kohti pikamuotia, ja se asettaa työntekijät valtavan uhan ja paineen alle. Parlamentin mukaan vapaaehtoisilla vastuualoitteilla ei ole onnistuttu puuttumaan tehokkaasti ihmisoikeusrikkomuksiin.

Myös vahvoja keinoja

Päätös koskee myös kauppapolitiikkaa. Euroopan parlamentti haluaa tullittomuuskohtelun tekstiileille, jotka ovat tuotettu todistetusti kestävällä tavalla. Parlamentti kehottaakin komissiota edistämään ihmisoikeuksia kauppasopimuksissa.

EU ottaa vahvasti esille myös sukupuolinäkökulman. Se toteaa, että arvioiden mukaan 70–80 prosenttia valmisvaatetusteollisuuden työntekijöistä on vähän koulutettuja naisia ja alaikäisiä. Parlamentti vaatii monenlaisia toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi, kuten tasa-arvokoulutusta miesjohtajille globaaleissa toimitusketjuissa.

Lapsityövoimaa estetään parhaiten takaamalla aikuisille kunnolliset palkat ja työolot, ja ehkä siksi sitä ei päätöksessä erikseen korosteta, vaikka muut vastuullisuuden osa-alueet ovatkin huomioitu.

Tämän kaltaiset aloitteet ovat usein herättäneet kritiikkiä siitä, että yritysten todistustaakka kasvaa kohtuuttomaksi. Parlamentti ottaa myös sen huomioon kehottamalla komissiota ryhtymään erityistoimenpiteisiin pk-yritysten valmiuksien vahvistamiseksi kohtuutoman rasitetteen välttämiseksi.

Kansainvälinen vaatteiden vastuullisuutta edistävä Puhtaat vaatteet -kampanja pitää parlamentin päätöstä tervetulleena. Enää toteutus puuttuu.

 

Fakta: Päätöksen yksityiskohdat

 

Toimitusketjujen valvonta. Parlamentti kehottaa komissiota valmistelemaan lainsäädäntöä vaatetusalan toimitusketjujen valvonnan tekemisestä pakolliseksi (niin sanottu due diligence -periaate). Valvonnan olisi noudatettava olemassa olevia vastuunormeja sekä edistettävä mahdollisuuksia oikeudenkäynteihin.

Ay-oikeudet. Päätös kehottaa EU:ta kannustamaan kehitysmaiden hallituksia vahvistamaan ammattiyhdistysten asemaa ja edistämään aktiivisesti työmarkkinavuoropuhelua sekä työmarkkinoiden perusoikeuksia, mukaan lukien yhdistymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta kaikille työntekijöille työsuhteen laadusta riippumatta.

Palkat. Parlamentti korostaa tarvetta taata, että työntekijöille maksetaan säännöllinen, riittävä palkka, jonka turvin he ja heidän perheensä voivat tyydyttää perustarpeensa ilman, että heidän on tehtävä säännöllisesti ylitöitä. Tämä koskee erityisesti maita, joissa lainsäädäntö on riittämätöntä. Euroopan parlamentti korostaa myös tarvetta tehdä työehtosopimuksia vaatteiden valmistusmaissa, jotta estetään negatiivinen palkkakustannuskilpailu.

Läpinäkyvyys. Parlamentti pyytää komissiota muun muassa tekemään aloitteen tuotantopaikkojen pakollisesta ilmoittamisesta ja lisäämään muutenkin tietoa kuluttajille ja muille tahoille.

Verot ja korruptio. Myös verojen maksamista ja tarkastajiin sekä muihin kohdistuvan korruption kitkemistä halutaan edistää.

Julkiset hankinnat. Julkisissa hankinnoissa olevat vastuullisuuskriteerit rajoittuvat yleensä ensimmäisen tason tavarantoimittajiin. Parlamentti kannustaa komissiota ehdottamaan suunnitelmaa siitä huolehtimiseksi, että suurin osa EU-alueen julkisista vaatehankinnoista on peräisin kestävistä lähteistä vuoteen 2030 mennessä.

EU:n hikipajat ja pk-yritykset. Päätöksellä edistetään myös EU:n sisäisiä aloitteita joissakin EU-maissa olevien hikipajojen kitkemiseksi sekä pyritään saamaan myös EU-maiden tekstiili- ja vaatetusteollisuuden palkat riittävälle tasolle. Noin 99 prosenttia EU:n tekstiili- ja vaatetusyrityksistä on pk-yrityksiä,ja nämä yritykset tuottavat yli kolmanneksen Euroopassa myydyistä vaatteista, parlamentti toteaa. Päätös huomioi pk-yritykset monella tavoin.

Eläinten oikeudet. Euroopan parlamentti huomioi myös eläinten oikeudet vaatetuksen ja tekstiileiden tuotannossa esimerkiksi  vastuullisen untuvan ja villan tuotannon näkökulmasta.

Uutta. Tietokanta verkkoon, tukea ja reiluusmerkki. Parlamentti pyytää tutkimaan, onko mahdollista perustaa verkkoon julkinen tietokanta, joka sisältää kaiken merkityksellisen tiedon kaikista toimitusketjun toimijoista. Lisäksi päätös pyrkii tukemaan taloudellisesti koko toimitusketjussaan vastuullisesti toimivia yrityksiä. Päätöksessä ehdotetaan lisäksi, että kehitetään unionin laajuiset, sekä monikansallisten että pk-yritysten saatavilla olevat ”reilua vaatetusta” koskevat merkintästandardit, jollaisia on jo käytössä joissakin EU-maissa.

Outi Moilala

Jaa artikkeli: