Palkansaajien tutkimuslaitos kartoitti ammattiliittojen tekemän kehitysyhteistyön vaikuttavuutta

Selvitys on tehty Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin tilauksesta.

Kirjallisuuskatsauksena tehdystä raportista ilmenee, että ammatillisen järjestäytymisen vaikutuksesta palkkaan ja työllisyyteen on paljon sekä teoreettista että empiiristä tutkimusta kehittyneiden maiden osalta, mutta vain vähän kehitysmaista.

Tutkijat toteavat katsauksessaan, että tavanomaisten palkka-, työllisyys- ja tulonjakovaikutusten lisäksi järjestäytymisellä voi kehitysmaissa olla vaikutuksia myös työoloihin, erityisesti jos valtion mahdollisuudet valvoa niitä ovat heikot.

Kehitysapua kanavoidaan monissa maissa myös ammattijärjestöjen kautta. Palkansaajien tutkimuslaitoksen selvityksessä todetaan, että tämän työn vaikuttavuutta ei ole Suomessa eikä juuri maailmallakaan tutkittu ekonometrisin menetelmin.

Tutkijat huomauttavat, että luotettavan tutkimustiedon puute on ymmärrettävää. Se johtuu pitkälti kunnollisten palkka- ja muiden tilastojen puutteesta. Kehittyvissä ja hauraissa valtiossa kansantalouden tilinpito on puuttellista, eikä tämän takia kehitysmaiden osalta voida käyttää samoja tilastotieteellisiä menetelmiä kuin kehittyneissä maissa.

Tilastojen puutteellisuus ei kuitenkaan saisi tarkoittaa sitä, että ay-liikkeen tekemän kehitysyhteistyön vakuttavuutta ei tutkittaisi. Loppupäätelmässään tutkijat toteavat, että tieteen tulisi jatkossa pyrkiä täyttämään näitä aukkoja tietämyksessä.

Teksti: Aleksi Vienonen / SASK
Kuva: SASK

Kangasniemi Mari ja Pirttilä Jukka: Trade unions in the south and co-operation between unions in the South and in the North: A survey of the economics literature. Palkansaajien Tutkimuslaitoksen työpaperit nro 285.

 

Aiheeseen liittyvää

Qatarin lait ovat uudistuneet työntekijän eduksi – enää ne on saatava koko kentän käyttöön

Ovatko siirtotyöntekijöiden aseman parantamiseksi Qatarissa tehdyt toimet silkkaa harhauttelua? Vai voiko tuloksena olla maalipotku, joka merkitsee ihmisarvoisen työn voittoa myös seuraavia isoja urheilukisoja rakentaville työntekijöille?

Lue lisää

Ay-liikkeen ihmisoikeustyötä pidetään tärkeänä

Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK teetti tutkimuksen, jossa tarkasteltiin järjestön tunnettuutta sekä teemojen tärkeyttä suuren yleisön mielessä. Tutkimuksen mukaan SASK on suuren yleisön silmissä melko tuntematon,

Lue lisää

Oikeus kunnon työhön kuuluu kaikille

Ihmisarvoinen työ on kestävin keino vähentää köyhyyttä. Kun työntekijöille maksetaan elämiseen riittävä palkka, heillä on mahdollisuus elättää perheensä, lähettää lapsensa kouluun ja köyhyyden kierre katkeaa.

Lue lisää